top of page
,n.n.jpg

Resous Pasyan

Nan Sante Plus, nou vle ede fè pwochen vizit ou an yon bon eksperyans swen. La a ou pral jwenn enfòmasyon, fòm ak enstriksyon pou ede prepare pou vizit ou a

Lis verifikasyon anvan vizit ou a

Pote idantite w ak foto w epi si w gen asirans kat asirans w lan.

Ekri tout enkyetid ak kesyon sou swen sante w ou ta renmen diskite avèk doktè w pandan vizit ou a.

Prepare w pou bay istwa medikal ou ki gen ladan dat nenpòt entène lopital oswa operasyon anvan yo ak nenpòt maladi ki kouri nan fanmi ou.

Pote tout medikaman ou yo nan resipyan orijinal yo nan randevou ou, oswa pote yon lis medikaman ki gen ladan non yo, dòz yo ak fason yo pran yo.

Pote dosye vaksen ou yo, epi si sa posib, dosye medikal ou ak rezilta tès ki sot pase yo nan men lòt founisè yo.

Si ou se yon nouvo pasyan, ranpli fòm enskripsyon yo anvan vizit la pou ekonomize tan.

Pandan vizit ou a

  • Ale sou lis kesyon oswa enkyetid ou yo ak doktè ou epi pran nòt. Sa ap ede w sonje tout sa doktè w di, epi suiv enstriksyon doktè w la.

  • Diskite sou sentòm ou yo si ou gen yon pwoblèm sante, ak nenpòt chanjman ki sot pase ou ka remake.

  • Reponn tout kesyon doktè w yo. Ou dwe onèt sou rejim ou ak istwa seksyèl ou, konbyen ou fè egzèsis ak si ou fimen, bwè alkòl oswa itilize dwòg.

  • Dekri nenpòt alèji ak medikaman, manje, polèn oswa lòt bagay. Epitou, di doktè ou sou istwa sante fanmi ou.

  • Di doktè ou si ou ka ansent oswa si w ap eseye vin ansent. Gen kèk medikaman ki pa an sekirite si w ansent oswa si w ap vin ansent.

  • Poze tout kesyon sou kondisyon ou ak tretman, ak nenpòt bagay espesifik ou ka fè pou soulaje sentòm ou yo.

  • Pale ak doktè w sou tout nouvo medikaman ak kijan pou w pran yo.

  • Poze kesyon si ou pa konprann yon bagay. Si ou pa sèten ou konprann, doktè ou ta kontan eksplike li ankò

bottom of page