top of page
,n.n.jpg

Resous Pasyan

Nan Sante Plus, nou vle ede fè pwochen vizit ou an yon bon eksperyans swen. La a ou pral jwenn enfòmasyon, fòm ak enstriksyon pou ede prepare pou vizit ou a

Fòm Enskripsyon

Nouvo pasyan yo ka ekonomize tan pandan premye randevou yo lè yo ranpli fòm sa yo anvan vizit yo. Senp telechaje dokiman yo, ranpli yo sou òdinatè w oswa alamen epi pote yo avèk ou nan vizit doktè ou.

Fòm Enskripsyon Pasyan

Fòm enskripsyon pasyan an gen enfòmasyon debaz sou pasyan an ak istwa medikal. Enfòmasyon sa a gen ladan enfòmasyon kontak, enfòmasyon sou asirans ak bòdwo, konsantman pou tretman ak avi sou enfòmasyon prive.

Fòm politik finansye

Yon deklarasyon sou politik finansye nou an ke nou ta bezwen ou li epi dakò anvan nenpòt tretman.

Lòt fòm ou ka bezwen

Nouvo pasyan yo ka ekonomize tan pandan premye randevou yo lè yo ranpli fòm sa yo anvan vizit yo. Senp telechaje dokiman yo, ranpli yo sou òdinatè w oswa alamen epi pote yo avèk ou nan vizit doktè ou.

Divilgasyon Dosye Medikal

Pou kenbe konfidansyalite pasyan yo epi asire konfòmite ak lwa sou vi prive federal ak eta a, yo pa ka divilge enfòmasyon sou sante san otorizasyon alekri pasyan an (eksepte jan lalwa pèmèt li). Pou w mande dosye sante w yo, w ap bezwen telechaje, ranpli epi siyen fòmilè divilgasyon medikal sa a.

bottom of page