top of page
,n.n.jpg

Resous Pasyan

Nan Sanitas, nou vle ede fè vizit ou a vin tounen yon bon eksperyans swen. La a ou pral jwenn enfòmasyon, fòm ak enstriksyon pou ede prepare pou vizit ou a

Dwa Pasyan yo

Ou gen dwa ak yon wòl konsènan tretman ak swen ou. Nan Sanitas, nou konnen li enpòtan pou w konprann dwa w ak responsablite w pou w ka patisipe aktivman nan swen sante w. Klike la a pou yon PDF sou dwa ou kòm pasyan nou an.

Avi Anti-Diskriminasyon

Sante Plus respekte lwa dwa sivil federal ki aplikab yo epi li pa fè diskriminasyon sou baz ras, koulè, orijin nasyonal, laj, andikap oswa sèks. Sanitas bay sèvis lang gratis pou moun ki pa angle oswa panyòl lang prensipal, ofri enfòmasyon ki ekri nan lòt lang, epi bay moun ki andikape sèvis gratis pou yo kominike avèk efikasite.

Avi sou Pratik Konfidansyalite

Avi sa a dekri fason yo ka itilize ak divilge enfòmasyon medikal ou yo epi kijan ou ka jwenn aksè a enfòmasyon sa yo. Pou rapòte enkyetid sou enfòmasyon prive oswa sekirite, oswa nenpòt bagay ki gen rapò, kontakte Biwo Konfidansyalite nou an nan info@santeplusmedical.com

bottom of page