top of page
IMG_5001.jpg

Sèvis Medikal

Klinik Walkin ak Vizit Virtyèl Disponib

 • Absè (enfeksyon bakteri)

 • Doulè nan vant, ki pa egi, kapab anile ak pase poupou

 • Entoksikasyon alkòl/dwòg

 • Senyen, pasyan an estab

 • Konfizyon

 • Konstipasyon

 • Vaksen pou kovid

 • Touse

 •  Tès grip ak strèptokok

 • Sistit

 • Zòrèy/Enfeksyon nan zòrèy

 • Ranpli medikaman

 • Minè blesi nan je, konjonktivit, kò etranje (pa gen okenn pèt vizyon) oswa senyen aktif

 • Ti reyaksyon alèjik

 • Lejèman vin pi grav opresyon (difikilte pou respire

 • Minè mòde

 • Minè boule

 • Ti laserasyon, pa gen senyen aktif

 • Minè blesi twomatik

 • Doulè nan pwatrin ki pa kadyak

 • PrEP ak PEP

 • Tès Gwosès

 • Gratèl

 • Gòj fè mal

 • Espò ak lekòl fizik

 • MST (maladi transmisib seksyèlman

 • retire suture (koud)

bottom of page